MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR
Satıcı Ad-Soyad: ÖZGE ÖZKAN ULUKAYA (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)
Satıcı T.C: 32155174862
Satıcı Adres: Darussafaka Mah. Asmali Sok. Beldemiz Sitesi D Blok Daire:23 Sariyer Istanbul
Satıcı Telefon: 05323932797
Satıcı E-mail: info@kendinyap.com.tr
1.2- ALICI
Alıcı Ad-Soyad: _______________________ (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Alıcı T.C: ________________________
Alıcı Adres: ________________________
Alıcı Telefon: ________________________
Alıcı E-mail: ________________________

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU
İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının satıcıya
ait www.kendinyap.com.tr internet adresi üzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen
ürünün, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve
yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME
ŞEKLİ
3.1- Sözleşme konusu ürün __ adet sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:
_________________
3.2- Sözleşme bedeli taraflarca ___ (____) türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, ___
gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü
ortadan kalkar.

Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:
_________________

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşmenin alıcı tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin onaylanması ile yürürlüğe girdiği
kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur.
Sözleşme’nin bir nüshası alıcının mail adresine e-posta yoluyla gönderilmiştir.
Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından belirtilen teslim adresine kargo ile gönderilerek teslim
edilecektir.
Teslim adresi:
_________________

MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları alıcıya aittir. Teslimat, alıcı tarafından sözleşme
bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla ___ gün içinde satıcı tarafından
gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan __ gün içinde
ödememiş olması halinde, satıcı tarafın teslimat yükümü ortadan kalkar.
Fatura, ürünlerin teslimi esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.

MADDE 6-ALICININ VE SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ederek siparişi verilen ürüne ilişkin temel
özellikleri, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz
verdiğini taahhüt eder.
Alıcı sözleşme konusu ürünü teslimden sonra gerekli özeni göstererek gözden geçirmelidir.
Eğer teslim almadan önce muayene yapılmaz ise, ayıplı ürünlere ilişkin sorumluluk kendisine
aittir.
Satıcı, sözleşme konusu ürünün ilgili mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, ürünün
belirtilen özelliklerine uygun ve mevcut ise garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte
alıcı tarafa teslim ile yükümlüdür.

MADDE 7-HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK
Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık
haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin devri anına kadar satıcıya
aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi
durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı
alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın
taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

MADDE 8-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL
Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun
şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda bulunmaması,
nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan
beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik
ayıpların bulunmasından sorumludur.
Alıcı taraf, teslim aldığı taşınır malı makul süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür.
Satılan taşınır malda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygun süre içinde
satıcıya bildirimde bulunmalıdır.
Satıcı taraf, alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da,
ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.
Satıcı taraf, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu
değildir.
Satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, satıcının ayıptan doğan
sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır kusurlu olan satıcı taraf,
sözleşme konusu taşınır maldaki ayıbın süresi içinde bildirilmediğini ileri sürerek
sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.
Alıcı taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır olduğunu
bildirerek sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim
isteyebilir, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olacak şekilde
satılanın ücretsiz onarılmasını isteyebilir veya imkan var ise satılan ürünün ayıpsız benzeri ile
değiştirilmesini talep edebilir.

MADDE 9-MÜCBİR SEBEPLER
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri
dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri
borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları
kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak
nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat
hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması
durumunda, mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal
yazılı olarak bildirecektir.

MADDE 10-CAYMA HAKKI
Alıcı, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın ve cezai şart ödemeksizin
bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu
süre içinde satıcı tarafa yöneltilmiş olması yeterlidir.

Alıcı teslim aldığı taşınır malı, olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir,
aksi halde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
Cayma hakkının kullanılması halinde kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 11-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan
edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici
Mahkemeleri görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve hizmeti satın aldığı ve ikametgahının
bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ: ________________